1. Нормативна література з питань охорони праці. Порядки, методики, рекомендації

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
1.3. Порядки, методики, рекомендації
Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами НПАОП 0.00-4.05-03
Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевих продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда НПАОП 0.00-4.36-87
Порядок побудови викладу та оформлення нормативно правових актів з охорони праці НПАОП 0.00-6.01-04
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова КМ України від 25 серпня 2004 р. № 1112), (укр. та рос. мовами) НПАОП 0.00-6.02-04
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова КМ України від 25 серпня 2004 р. № 1112) (зі змінами) НПАОП 0.00-6.02-04
Порядок расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве (постановление КМ Украи-ны от 25 августа 2004 г. № 1112) (с изменениями) НПАОП 0.00-6.02-04
Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Рекомендації Держнаглядуо-хорон-праці щодо застосування порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємс-тві НПАОП 0.00-6.03-93
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення НПАОП 0.00-6.04-06
Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-6.07-04
Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу (зі змінами) НПАОП 0.00-6.11-97
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (зі змінами) НПАОП 45.2-2.01-04
Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю НПАОП 0.00-6.14-97
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної не-безпеки (зі змінами) НПАОП 0.00-6.18-04
Порядок ідентефікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-6.21-02
Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-6.22-02
Порядок проведення атестацій робочих місць за умовами праці. Методичні рекомендації про прведення атестацій робочих місць за умовами праці НПАОП 0.00-6.23-92
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання (укр. та рос. мовами) ДНАОП 0.00-8.15-97
Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів (укр. та рос. мовами) ДНАОП 0.00-8.19-99
Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів (укр. та рос. мовами) ДНАОП 0.00-8.20-99
Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті
Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками
Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів
Порядок поведення медичних оглядів працівників певних категорій. Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості
Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівни-кам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’зане з виконанням трудових обов’зків
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості завантаженості трудового про-цесу
Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів. Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності
Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підви-щеної небезпеки (укр. та рос. мовами) Закон України. Постанова КМ. Методика
Методика застосування законодавства про адміністративні правопорушення в системі Держнаглядохоронпраці України
Методичні рекомендації по опрацюванню Положення про управління охороною праці на підприємстві Мельничук Л.
Рекомендації Держгірпромнагляду України щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві
Рекомендації щодо ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Рекомендації щодо підвищення ефективності управління ризиками виникнення нещасних випадків та професійного захворювання на рівні підприємства, галузі, держави
Рекомендации по предупреждающей окраске сооружений и устройств, расположенных в зоне железнодорожных путей
Размеры штрафов, которые могут быть наложены должностными лицами Госнадзорохрантруда
Система управління охороною праці. Проведення внутрішнього аудиту Мельничук Л.

Зміст прайс-листа видавництва „ОСНОВА”