Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження. Довідник.

К оглавлению
СЕРІЯ: “ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ”.
Книга-1
Книга-2
Книга-3
Книга-4
Книга-5
Зеркалов Д.В.
З-57 Правова основа енергозбереження:1 Мб pdf Довідник. — К.: Дакор, 2008.—480 с. (Серія: «Енергозбереження в Україні»).
ISВN 978-966-8379-51-2
(серія) ISВN 978-966-8379-52-9

Заказать книгу можно по тел. (8-044) 581-21-38/39

Узагальнені й систематизовані нормативно-правові документи та методичні матеріали з енергозбереження в Україні — діяльності (організаційної, наукової, практичної, інформаційної), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві та яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів,— приведений їх основний зміст. Наведені основні закони й інші керівні документи за темою видання, що відображають сучасний стан проблеми у всіх галузях економіки і сферах діяльності людини.

Для органів державного управління та інженерно-технічних працівників підприємств, професорсько-викладацького складу, а також студентів вищих і середніх навчальних закладів при вивченні відповідних дисциплін.

ВСТУП

Екологізація ресурсоспоживання
Раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження природного середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

В наш час уже стало цілком зрозумілим, що стан навколишнього природного середовища пов'язаний з характером розвитку суспільства. Сучасні проблеми екології несуть на собі очевидні ознаки катастрофічності. Збентежений людський розум шукає вихід з того критичного стану, що утворився.
Нинішні екологічні проблеми суспільства і технології природокористування є наслідком економічних відносин, в основі яких лежать необмежені нічим форми споживання природних ресурсів, передусім вуглеводневої сировини — нафти, газу, вугілля.Головним для нашого суспільства має стати ефективне використання обмежених виробничих ресурсів та керування цими процесами з метою найповнішого задоволення потреб людини. При цьому треба виходити з тієї передумови, що людина — природна складова біосфери, що вона виникла внаслідок її еволюції, що на неї, як і на решту живих видів, поширюються закони розвитку біосфери. Людство може існувати на планеті лише у вузькому діапазоні її параметрів. Як і будь-який живий вид, воно має свою екологічну нішу — систему взаємовідносин з навколишнім середовищем, закони розвитку яких людина зобов'язана враховувати у своїй діяльності. Відступ від цих законів здатний спричинити катастрофічні наслідки.

Одне з емпіричних узагальнень, що стосується розвитку живого світу, говорить: якщо будь-який вид стає монополістом у своїй екологічній ніші, він неминучо переживає екологічні кризи, спрямовані на відновлення у ній рівноваги, порушеної монополістом. Наслідків екологічної кризи, викликаної життєдіяльністю виду-монополіста, що пов'язана з порушенням рівноваги всередині екологічної ніші, може бути, як правило, два. Вид-монополіст швидко вичерпує ресурси своєї екологічної ніші і терпить лихо через нестачу ресурсів для життєдіяльності. В цьому випадку розвиток живого виду припиняється, його чисельність різко падає. Це початок деградації — він може повністю зникнути.
Інший шлях — розширення екологічної ніші та відповідні зміни способу життя і організації виду (як біологічної, так і суспільної). При цьому розвиток виду може тривати, він зберігає монопольний стан у новій, розширеній екологічній ніші — до нової екологічної кризи.

Розвиток людства йде саме за цим законом. Воно як біологічний вид давно вже приречене на монополізм, а в останні десятиріччя його діяльність стрімко змінює вигляд планети. Сьогодні монополізм людини як виду — безпрецедентний. У зв'язку з цим з особливою гостротою постає питання екологічного обгрунтування допустимого використання обмежених природних ресурсів, у першу чергу паливно-енергетичних, запаси яких невмолимо зменшуються з кожним роком: щорічно людство витрачає такий обсяг енергоресурсів, на створення якого природі знадобилося близько ста мільйонів років. За сучасних умов питання енергоспоживання і енергозбереження стають одним з визначальних факторів успішного переходу до сталого розвитку. Перегляд усталених поглядів на використання природних, в тому числі паливно-енергетичних, ресурсів привів людство до усвідомлення настійної потреби ко-еволюції, яку ми сприймаємо сьогодні як необхідну умову для збереження всього живого у складі біосфери, тобто виживання людини на планеті.

Людство починає усвідомлювати тезу про формування чуття справедливості по відношенню до прийдешніх поколінь, що потребує від нас прийняти той шлях технологічного розвитку, який передбачає збереження природних ресурсів та екосистем як етичний принцип розвитку. Людині треба змінити характер свого життя і своє положення у біосфері — це постулат, до реалізації якого людство має бути готовим. Зміни, що тут маються на увазі, повинні включати скорочення споживання енергоресурсів на душу населення та зменшення у зв'язку з цим викидів у навколишнє природне середовище шкідливих речовин. Зараз 24% населення, що живе у багатих країнах, споживає 75% світових енергоресурсів і «виробляє» 70% шкідливих викидів.

Енергоспоживання на душу населення в Україні досягло у 1990 році близько 4600 кг нафтового еквіваленту (КНЕ), що є достать високим показником навіть за західно-європейськими стандартами. Енергоємність валової національної продукції складала при цьому близько 1 КНЕ/дол. США, що значно більше, ніж у розвинутих країнах.

За прогнозними даними до 2020 року в світі передбачається збільшення споживання електроенергії на 50-100%. При цьому вважається, що в наступні десятиріччя головним джерелом енергії залишаються невідновлювані викопні види органічного палива — вугілля, нафта та природний газ. Розвіданих світових ресурсів викопного палива усіх видів вистачить відповідно: вугілля — на 250-300, нафти — на 30-40, природного газу — на 50-70 років. Той факт, що сьогодні доводиться все більш зростаючими темпами витрачати невідтворювані запаси органічних палив є трагедією нашої цивілізації.

У теперішній час Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка задовільняє свої потреби в енергетичних ресурсах за рахунок власного виробництва менше ніж на 50 % (у тому числі по споживанню імпортованого природного тазу на душу населення займає перше місце в світі). Поряд із цим ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в економіці країни низька, енергоємність валового внутрішнього продукту в три рази вища за енергоємність промислово розвинених країн світу.
Разом із тим відомо, що витрати на видобуток або на купівлю натурального палива в 2-2,5 рази вищі, ніж за тону умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження. У зв'язку з цим, за ініціативою Кабінету Міністрів України в 1996 р. розроблено Комплексну державну програму енергозбереження до 2010 року, яка послідовно впроваджується у життя.

Стратегія енергозбереження в Україні на період до 2030 року

За рахунок власного видобутку викопного органічного палива Україна може забезпечити свої потреби лише частково: з нафти – на 10-12%, з природного газу – на 20-25%, з вугілля – на 85-90%. Значного збільшення енергоресурсів у перспективі в країні не прогнозується. Основний власний енергоносій – вугілля, ресурси якого складають 117,1 млрд. т, яких вистачить на 450-500 років.
Значне підвищення цін на природний газ і нафту, обмеженість їх власних запасів, низька ефективність спалювання палива на теплових електростанціях та повільні темпи реструктуризації і оновлення вуглевидобувної галузі, теплова енергетика України скоро почне зазнавати дефіцит в органічному енергетичному паливі.
Подальший розвиток галузей економіки України потребує проведення активної енергозберігаючої політики і при використанні нафтопродуктів – бензину, дизельного палива. Найважливіше – зменшити використання нафтопродуктів транспортними засобами, які витрачають більшу частину дизельного палива та бензину.
Рівень розвитку енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі, вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя людини.
Метою соціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має бути всебічне забезпечення добробуту громадян. Однією із найважливіших складових добробуту у цивілізованих державах є забезпечення громадян теплом та електроенергією. Конституцією України передбачено право громадян на їх достатній життєвий рівень та безпечне для життя і здоров’я довкілля, що зобов’язує державу створити відповідні умови для розвитку економіки. Запорукою реалізації цих завдань має стати повне, надійне та екологічно безпечне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в енергетичних продуктах.
Замість завдань енергозабезпечення кількісного розвитку, яким економіка України слідувала впродовж десятиріч, енергетика повинна перейти на енергозабезпечення сталого розвитку економіки, на що орієнтовані сьогодні розвинуті країни світу. Альтернативи цьому шляху немає.
Забезпечення економіки і соціальної сфери країни основними видами енергоносіїв (електричною та тепловою енергією, моторними і котельно-пічними видами палива), і сировинними ресурсами для потреб хімії, нафто- та вуглехімії, металургійної промисловості (коксівним вугіллям, продуктами нафто- та газопереробки) покладається на паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК)•.

Сноска • Паливно-енергетичний комплекс України (енергетика) – галузь (сектор) економіки, до якої входять суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з розвідуванням, видобутком, переробкою, виробництвом, зберіганням, транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею, збутом чи продажем енергетичних продуктів (енергоносіїв) – палива, електричної і теплової енергії, крім суб’єктів, основна діяльність яких спрямована на задоволення потреб населення та господарського комплексу у послугах централізованого опалення та постачання гарячої води.

Енергетична стратегія України до 2030 року розроблена Інститутом загальної енергетики Національної академії наук України. Доопрацювання виконано у відповідності з дорученнями Президента України та Уряду України з врахуванням результатів Парламентських слухань, громадських обговорень, пропозицій депутатів Верховної Ради України, міністерств і відомств, наукових організацій та енергетичних компаній.
Стратегія розроблена з урахуванням тенденцій геополітичного, макроекономічного, соціального і науково-технічного розвитку країни, що мають певні ризики щодо визначення цих факторів. Тому необхідно забезпечити постійний моніторинг Енергетичної стратегії та періодичне уточнення передбачених стратегією обсягів і термінів виконання робіт з врахуванням динаміки цін на паливно-енергетичні ресурси у світі й країні, державних програм розвитку економіки, досягнень науково-технічного прогресу та інших чинників.
В сериї книг з енергозбереження в Україні наведено стан щодо споживання і використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, систематизовано і узагальнено нормативно-правові документи та інформаційно-методичні матеріали щодо енергозбереження в Україні усіх видів органічного палива і теплоенергії. Наведено їх основний зміст. Дани міжгалузеві норми витрат поливно-енергетичних ресурсів. Описані сучасні вітчизняні і світові технології енергоспоживання і енергозбереження, їх екологічне використання. Беручи до уваги багатий досвід, накопичений при раціональному використанні енергоресурсів, автор систематизував і узагальнив досвід екологічно-орієнтованого енергоспоживання в контексті сучасних уявлень про екосистемну цілісність та сталий розвиток. Книги сериї побудовани таким чином, щоб розкрити проблему екологічно-орієнтованого енергоспоживання, починаючи від загальних питань нормування і закінчуючи конкретними пропозиціями з економії в різних умовах їх використання. Ці матеріали викладено у зручному для практичного використання вигляді.
Серія складається із шести самостійних книг, зміст яких приведений нижче.

Зміст серії книг “Енергозбереження в Україні”

ПРАВОВА ОСНОВА
(Довідник)
Вступ
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Законодавче забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу
1.2. Політика енергозбереження України
1.3. Енергетична стратегія
1.4. Інтеграція до Європейського союзу
1.5. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом
1.6. Структура власності
1.7. Гарантування енергетичної безпеки
1.8. Загальні екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання
1.9. Фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу
1.10. Науково-технічне та кадрове забезпечення
Розділ 2. Законодавча, організаційна і нормативна основа енергозбереження
2.1. Закон України Про енергозбереження
2.2. Закон України Про електроенергетику
2.3. Закон України Про теплопостачання
2.4. Закон України Про альтернативні види рідкого та газового палива
2.5. Закон України Про альтернативні джерела енергії
2.6. Національна комісія регулювання електроенергетики України
2.7. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
2.8. Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії
2.9. Державна інспекція з енергозбереження
2.10. Підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і інших центральних органах виконавчої влади
2.11. Спеціальна підготовка і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики
2.12. Взаємодія Державної екологічної інспекції та Державної інспекції з енергозбереження
2.13. Державна експертно-аналітична система управління процесом енергозбереження
2.14. Проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення
2.15. Порядок організації енергетичних обстежень
2.16. Організація проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів
2.17. Організація та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
2.18. Платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження
2.19. Розрахунок цін на платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження
2.20. Матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
2.21. Порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження
2.22. Державна експертиза з енергозбереження
2.23. Енергетичний аудит. Загальні положення
2.24. Порядок відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків, пов’язаних з їх виконанням, за рахунок коштів державного бюджету
2.25. Відповідальність за порушення в енергетиці
Література

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
(Довідник)
Вступ
1. Прогнузовання балансів паливно-енергетичних ресурсів
2. Стан і Розвиток ядерної енергетики
3. Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження, потенциал
розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
4. Паливно-енергетичні ресурси. Перспектива України
5. Видобуток, виробництво, використання і витрати палива і енергії в Україні
6. Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергіі (НВДЕ)
7. Екологічна безпека енергоспоживання
8. Основні поняття з нормування витрат палива і енергії
9. Методологія нормування енергоспоживання
10. Порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
11. Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
12. Енергетичний паспорт підприємства
13. Видача, оформлення, реєстрації «Енергетичного паспорта підприємства» та оплата послуг при його впровадженні
14. Міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України
15. Проведення перевірок ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного використання
16. Порядок складання звіту за формою № 12-ЕЗ
17. Порядок складання звіту за формою № 1-ПЕР “наскрізна»
18. Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за формою № 4-МТП
19. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за формою № 11-МТП
20. Облік нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування та транспортування
21. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення
22. Утворення та функціонування демонстраційних зон високої енергоефективності
23. Аналіз та розрахунки питомих витрат енергоресурсів під час проведення експертизи з енергозбереження та інспектування споживачів енергоресурсів
24. Розподіл виручки, що надходить на рахунки комунальних підприємств теплоенергетики, водопостачання і водовідведення, міського електротранспорту
25. Проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного
26. Нормативні втрати і виробничо-технологічні витрати нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування
27. Порядок проведенняенергетичного обстеження підприємств і аттестації спеціалізованих організацій на право його проведення
28. Оцінка ефективності функціонування «Енергетичного паспорту підприємства№ на підприємствах України.
Додатки
1. Коди Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності та відповідність їх товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності на нафту, палива і їх компоненти
2. Організації України з питань енергетики і інтернет-ресурси
Література

ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ
(Навчальній посібник)
Вступ
Розвиток нафтової промисловості
1. Загальні відомості про нафтопродукти і нафту
Нафта і нафтопродукти
Основний склад нафти
Методи переробки нафти
2. Бензини
Загальні відомості
Теплота згоряння.
Випарювання
Антидетонаційні властивості
Корозійність і стабільність бензинів
Економія бензинів та добавок до них
3. Дизельні палива
Загальні відомості
Прокачування палива
Випарювання і згоряння дизельних палив
4. Альтернативні палива
Загальні відомості
Газові вуглеводневі палива
Спирти, водень та інші палива
5. Моторні оливи
Загальні відомості
Використання моторних олив
Відпрацювання і заміна моторних олив
Позначення та класифікації моторних олив
6. Трансмісійні оливи
Загальні відомості
Позначення та класифікація
7. Синтетичні оливи
8. Пластичні мастила
9. Технічні рідини для гідравлічних систем
10. Практичні рекомендації щодо ефективного споживання нафтопродуктів
Загальні положення
Бензини
Дизельні палива
Моторні оливи
Трансмісійні оливи
Технічні рідини
11. Пожежний захист складів нафтопродуктів
12. Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
13. Норми витрат пального на роботу спеціального обладнання, установленого на автомобілях
14. Норми природних втрат нафтопродуктів
15. Порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України
16. Порядок приймання нафти та нафтопродуктів за якістю
Додатки
1. Терміни та визначення з нафтопродуктів
2. Підприємства-виробники нафтопродуктів
3. Перелік продукції, що виробляється нафтопереробними заводами України
4. Окремі дані, пов’язані з використанням нафтопродуктів
Література

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ
(Довідник)
Вступ
Розвиток вугільної промисловості
Розвиток системи теплозабезпечення
Розвиток газотранспортної системи
Розділ 1. Загальні положення
1. Загальні положення з економії палива
2. Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні
3. Розрахунок економічного ефекту від впровадження налагоджувальних робіт
4. Ефективність заходів щодо економії палива
5. Підвищення ефективності використання палива в топках котлів
6.Переведення котельних на газоподібне паливо
7. Ефективне використання газу в парових і водогрійних котлах
8. Пооб’єктне припинення та відновлення газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам природного газу, крім населення
9. Приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу
10. Визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами
11. Вимоги до ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні
12. Диференційовані по регіонах мінімальні норми забезпечення населення скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим паливом, відповідно до яких населенню будуть надаватися субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання
13. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту
Розділ 2. Нормування витрат палива котельними установками
1. Котельні з паровими котлами
2. Котельні з водогрійними котлами
3. Визначення втрат теплоти і К.К.Д. котельної установки з паровозними
котлами за методом сумарних питомих витрат
4. Визначення витрат теплоти і К.К.Д. котельної установки розрахунково-номографічним методом
5. Поправочні коефіцієнти до основних показників роботи котла
Розділ 3. Ефективне використання теплоенергії на опалення, вентиляцію і технологічні потреби підприємств
1. Загальні положення
2. Будівлі з центральним опаленням при централізованому теплопостачанні
3. Будівлі з центральним опаленням при індивідуальній опалювальній котельній
4. Будівлі з пічним опаленням на твердому паливі
5. Розрахунок норм витрати теплоти на вентиляцію будівель
6. Гаряче водопостачання
7. Сушка деревини
8. Втрати теплоти в зовнішніх теплових мережах
9. Виробничі печі
9.1. Ковальські печі
9.2. Печі ресорних цехів
9.3. Термічні печі
10. Виварні і технологічні ванни. Автоклави
Додатки
1. Допоміжні відомості
2. Основні фізичні властивості газів
3. Середня молярна теплоємність газів коли сталий тиск ? Сp, кДж/(моль?К)
4. Фізичні параметри для сухого повітря при тиску 760 мм. рт. ст.
5. Співвідношення між одиницями вимірювання
Література
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
(Довідник)
Вступ
Реалізація Енергетичної стратегії
Розвиток електроенергетичної галузі
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
2. Правила користування електричною енергією
3. Видача ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності
4. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
5. Умови та правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
6. Обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами
7. Практичні методи оцінкі ефективності заходів щодо економії електроенергії
8. Передача електроенергії шляхом використання спеціальних технічних схем
9. Енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення
10. Підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)
11. Експертиза приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів
12. Міжгалузеві норми питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки
Додатки
Література
СУЧАСНІ ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Довідник)

Вступ
Загальні технології
Харчова промисловість
Битовий сектор
Нафтохімія
Будівництво
Чорна металургія
Скляна промисловість
Опалювання
Інші галузі виробництва

• • • • •