Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга сьома: Станції.

К списку книг
Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга сьома: Станції.

УДК 656.2(477)(035)
ББК 39.1(4УКР)я2
З-57
Рецензенти: Ю. Ф. Кулаєв – зав. кафедри «Менеджмент організацій» Київського університету економіки і технологій транспорту, доктор економічних наук, професор.
П. О. Яновський – перший проректор з навчальної роботи КУЕТТ, канд. техн. наук, доцент.
Зеркалов Д. В.
З-57 Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга сьома: Станції. – К.: Основа, 2006. – 608 с.
ISBN 966_699_164_0
Наведено узагальнені матеріали основних нормативних документів щодо функціонування і роботи залізничних станцій України, що є основою для виконання вимог законів України «Про транспорт» і «Про залізничний транспорт».
Для керівників та інженерно-технічних працівників галузі, викладачів і студентів навчальних закладів залізничного транспорту.

УДК 656.2(477)(035)
ББК 39.1(4УКР)я2
Передрукування заборонено
ISBN 966_699_047_4 © Зеркалов Д. В., 2006
ISBN 966_699_164_0 © Оригінал_макет видавництва «Основа», 2006

ЗМІСТ
Прийняті скорочення та умовні позначки ........................................................4
Вступ: Сьогодення залізниць України ..............................................................5
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗВЕДЕННЯ ПРО СТАНЦІЇ ............................................12
1.1. Загальні положення: призначення станцій, характеристика їх роботи..........12
1.2. Майно та технічне оснащення залізничних станцій....................................15
1.3. Функції залізничних станцій та їх завдання..............................................16
1.4. Господарська, економічна та соціальна діяльність залізничних станцій........18
1.5. Керівництво залізничною станцією, права і обов’язки начальника станції ....22
1.6. Вантажне господарство. Пристрої для обслуговування пасажирів ................25
1.7. Залізничні під’їзні колії ........................................................................26
1.8. Утримання станційних споруд, пристроїв і матеріально-технічне забезпечення станцій. Загальні положення ..............................................................28
1.9. Відповідальність залізниці, вантажовідправників, вантажоодержувачів
і пасажирів. Акти, претензії, позови ..............................................................34
Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ..........................42
2.1. Організація технічної роботи станції ........................................................42
2.2. Проведення перевірок щодо забезпечення безпеки руху в господарстві перевезень .................53
2.3. Професійно психофізіологічний добор і супровід професійної діяльності осіб диспетчерсько_операторської групи господарства перевезень .......74
2.4. Технічне навчання працівників господарства перевезень ............................79
2.5. Складання місячних технічних норм експлуатаційної роботи залізниць України. Основні положення ............88
2.6. Підготовка господарства перевезень залізниць в осіньо_зимовий період ........91
2.7. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів залізничного транспорту і метрополітенів ......................................................96
2.8. Закріплення рухомого складу гальмовими башмаками на станційних коліях ......113
2.9. Розрахунок пропускної спроможності дільниць на перегонах ....................115
2.10. Комерційний огляд поїздів ..................................................................118
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ ............................127
3.1. Загальні положення ............................................................................127
3.2. Оперативне керівництво експлуатаційною роботою ................................131
3.3. Оперативне планування роботи станції ..................................................133
3.4. Організація приймання, видачі, зберігання та переробки вантажів ............136
3.5. Технологія роботи з митними вантажами та вагонами країн СНД ..............142
3.6. Організація роботи контейнерного пункту ..............................................148
3.7. Організація роботи товарної контори ....................................................155
3.8. Організація перевезень швидкопсувних вантажів ....................................165
3.9. Організація перевезення тварин, птиці та вантажів, що підлягають
державному ветеринарно_санітарному контролю ..........................................171
3.10. Санітарні вимоги до перевезення небезпечних вантажів ........................175
3.11. Підготовка вагонів для перевезень ......................................................176
3.12. Особливості роботи вантажних станцій, що обслуговують під’їзні колії ....179
3.13. Робота вантажних станцій, що взаємодіють із морськими та річковими портами ..........181
3.14. Організація роботи СТЦ ....................................................................185
3.15. Технологія роботи станції з поїздами, які надходять у переробку ............186
3.16. Організація роботи станцій у зимових умовах ......................................188
3.17. Аналіз виконання технологічного процесу роботи вантажної станції ........190
3.18. Забезпечення пожежної безпеки ..........................................................192
3.19. Технологічний процес виконання вантажних та комерційних операцій ....193
3.20. Заходи комплексної механізації та автоматизації станційних процесів, вантажних і комерційних операцій ...196
3.21. Особливості технологічного процесу роботи станції з урахуванням комплексної автоматизації .....198
3.22. Порядок нормування та обліку простою вагонів, які обробляються МЧ ....209
3.23. Визначення собівартості показників експлуатаційної роботи вантажної станції.......211
Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ І ДІЛЬНІЧНОЇ СТАНЦІЙ ......213
4.1. Керування експлуатаційною роботою станції. Оперативне планування поїзної і вантажної роботи .....213
4.2. Диспетчерське керівництво розформуванням_формуванням поїздів............221
4.3. Технологія обробки вагонопотоку ..........................................................226
4.4. Організація місцевої роботи ..................................................................238
4.5. Особливості технології роботи станції в умовах функціонування АСУ ........240
4.6. Особливості організації роботи в зимових умовах ....................................246
4.7. Контроль виконання технологічного процесу. Аналіз роботи станції ..........248
4.8. Розробка технологічного процесу роботи сортувальної станції ..................251
4.9. Оцінка впливу виконання реконструктивних робіт та основні показники
експлуатаційної діяльності станції ..............................................................255
4.10. Технологічні заходи по забезпеченню збереження вантажів, що перевозяться ....258
4.11. Технічні засоби для механізації і автоматизації виробничих процесів на станції.....261
4.12. Складання інструкцій з охорони праці для працівників станції................264
4.13. Механізовані пункти усунення комерційних несправностей у вагонах ......268
4.14. Особливості роботи міждержавних передаточних (прикордонних) дільничних станцій.....268
4.15. Технологія обробки пасажирських поїздів ............................................276
Розділ 5. РОЗРОБКА ЄТП РОБОТИ ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ І СТАНЦІЙ ПРИМИКАННЯ ............278
5.1. Основні положення ............................................................................278
5.2. Вантажні фронти ................................................................................278
5.3. Розробка єдиних технологічних процесів роботи під’їзних колій і станцій примикання .............280
Загальні положення ..........................................................................280
1. Технічна й експлуатаційна характеристика станції примикання і під’їзної колії ....280
2. Організація взаємодії станції примикання і під’їзної колії ..................287
3. Організація вантажної і комерційної роботи......................................288
4. Особливості роботи під’їзної колії і станції примикання в зимових умовах ..........290
5. Заходи щодо поліпшення використання вагонів і безпеки руху
на під’їзній колії і станції примикання ................................................290
6. Оперативне планування і керівництво роботою під’їзної колії
та станції примикання. Контроль і аналіз виконаної роботи ..................290
7. Добовий план_графік роботи станції і під’їзної колії ..........................291
8. Порядок розробки і коригування ЄТП ..............................................291
Додаток 1. до пункту 1.2.3 Методики розробки ЄТП роботи під’їзних колій і станцій примикання ......293
Додаток 2. до пункту 1.2.4 Методики розробки ЄТП роботи під’їзних колій і станцій примикання .......304
Додаток 3. до пункту 1.2.4 Методики розробки ЄТП роботи під’їзних колій і станцій примикання .......306
Додаток 4. до пункту 1.2.4 Методики розробки ЄТП роботи під’їзних колій і станцій примикання ....308

Додаток 5. до пункту 1.2.4 Методики розробки ЄТП роботи під’їзних колій і станцій примикання ....311
5.4. Обслуговування залізничних під’їзних колій ..........................................313
Розділ 6. РУХ ПОЇЗДІВ. МАНЕВРОВА РОБОТА ..........................................320
6.1. Рухомий та спеціальний рухомий склад ................................................320
6.2. Організація руху поїздів ......................................................................327
6.3. Керування рухом поїздів ......................................................................340
6.4. Допустимі швидкості руху рухомого складу по залізничних коліях ..........353
6.5. Складання графіка руху поїздів ............................................................355
6.6. Станційні і міжпоїзні інтервали ............................................................367
6.7. Надання і використання вікон у графіку руху поїздів. Загальні положення ......372
6.8. Облік, маркування, зберігання та вилучення з експлуатації гальмових башмаків на залізницях України ...375
6.9. Система документованої реєстрації переговорів під час виконання поїзної та маневрової роботи .....380
6.10. Дії працівників господарства перевезень, пов’язаних з рухом поїздів, в аварійних і нестандартних ситуаціях .....383
6.11. Порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України ..397
6.12. Розміщення, встановлення та експлуатація засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїздів ....................401
Розділ 7. УТРИМАННЯ СПОРУД І ПРИСТРОЇВ ..........................................409
7.1. Споруди та пристрої: Загальні положення. Габарит ................................409
7.2. Споруди і пристрої станційного господарства ..........................................410
7.3. Споруди та пристрої колійного господарства............................................412
7.4. Споруди та пристрої локомотивного і вагонного господарств, для обслуговування і ремонту спеціального рухомого складу, водопостачання і каналізації.
Відбудовні засоби ......................................................................................419
7.5. Споруди та пристрої сигналізації, зв’язку і обчислювальної техніки ..........420
7.6. Споруди та пристрої електропостачання залізниць ..................................430
7.7. Огляд споруд та пристроїв, їх ремонт ....................................................432
7.8. Проведення комісійних місячних оглядів колійного господарства станції......434
Додаток 1. Перелік основних вимог, які ставляться до виконання пе_
ревірки технічних пристроїв і засобів на станціях ................................441
Додаток 2. Перелік можливих відступів в утриманні стрілочних переводів та несправностей, які підлягають усуненню ................................447
Додаток 3. Місця контрольних вимірів на стрілочних переводах ............452
Додаток 4. Інструмент для проведення вимірювання колії та стрілочних переводів .............456
7.9. Норми утримання і порядок перевірки стрілочних переводів ....................458
7.9.1. Умови і норми утримання стандартних колій ..............................458
7.9.2. Умови і норми утримання колії 750 мм ......................................462
7.9.3. Особливості утримання башмакоскидачів ..................................463
7.10. Улаштування та експлуатація залізничних переїздів ..............................464
1. Загальні положення ......................................................................464
2. Нормативні посилання ..................................................................467
4. Улаштування та обладнання переїздів ............................................470
5. Організація роботи та обов’язки чергового по переїзду........................477
6. Утримання та ремонт переїздів ......................................................483
7. Основні вимоги під час проїзду транспортних засобів і прогону худоби під штучними спорудами залізниць ...484
7.11. Огляд будівель і споруд на залізничному транспорті ..............................485
7.12. Безпечна експлуатація пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізниціх України ......494

Розділ 8. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ........................................................497
8.1. Атестація керівних та інженерно_технічних працівників ..........................497
8.2. Резерв кадрів на підприємствах, в установах і організаціях ......................500
8.3. Професійне навчання робітників на підприємствах ..................................504
8.4. Практика студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту I–IV рівнів акредитації .....514
8.5. Технічне навчання працівників ............................................................521
8.6. Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ..................................525
8.7. Формений одяг працівників залізничного транспорту ..............................530
8.8. Профілактика правопорушень і злочинів ................................................543
Додатки ..................................................................................................549
1. Терміни, що застосовуються в ПТЕ залізниць України ................................549
2. Система нумерации вагонов грузового парка железных дорог колеи 1520 мм ......555
3. Нумерація вагонів вантажного парку залізниць колії 1520 мм ....................563
4. Система нумерации собственных грузовых вагонов, имеющих право выхода
на пути общего пользования (первый знак – 5) ..............................................565
5. Основные положения о габаритах погрузки и перевозках негабаритных грузов......570
6. Номера машин и механизмов на рельсовом ходу ........................................574
7. Основные технические параметры локомотивов, вагонов электро - и дизель- поездов, машин и механизмов на рельсовом ходу ..........................................577
8. Діюча документація в господарстві перевезень залізниць України ................580
9. Станції залізниць, що виконують операції з універсальними контейнерами ......583
10. Скорочені адреси зв’язку ......................................................................585
11. Пам’ятка Клієнта залізниці ..................................................................589
12. Грузы, на перевозку которых транзитом по территории Украины выдается разрешение соответствующих компетентных органов ....................................592