Управління автомобільним транспортом. За редакцією Д.В. Зеркалова.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технологи" вищих навчальних закладів (Лист №14/18.2-2219 від 13.10.2005 р.).
Рецензенти: П.0. Яновський – перший проректор з навчальної роботи КУЕТТ, канд. техн. наук, доцент;
В.М. Черінько – проректор з наукової роботи КДАВТ, канд. техн. наук, доцент;
М.О. Халімовський – доцент Державної академії житлово-комунального господарства, канд. техн. наук.
Управління автомобільним транспортом (Файл-pdf 2,9 Мб)
Левковець П.Р., Зеркалов Д.В., Мельниченко О.І., Казаченко О.Г.
Управління автомобільним транспортом: Навчальний посібник / За ред. Д.В. Зеркалова. - К.: Арістей, 2008. – 420 с.
ІSВN 966-8458-91-5

Узагальнено матеріали основних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів автомобільним транспортом України.

Матеріал книги ґрунтується на міжнародних документах, постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, положеннях та інструкціях Міністерства транспорту, що становлять нормативну базу для управління автомобільним транспортом України.

Для викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю різних рівнів акредитації. Може бути використаний власниками транспортних засобів, місцевими органами виконавчої влади, користувачами послуг автомобільного транспорту, керівниками і фахівцями галузей економіки.

УДК 347.4/656.13.025.4](075.8)
ББК 67.404.2Я73

З М І С Т

Вступ
Розділ 1. Правова основа діяльності автомобільного транспорту
1.1. Закон України Про транспорт
1.2. Закон України Про автомобільний транспорт
1.3. Закон України Про підтвердження відповідності
1.4. Закон України Про транзит вантажів
1.5. Закон України Про перевезення небезпечних вантажів
1.6. Закон України Про охорону праці
1.7. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП
1.8. Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
1.9. Угода про порядок транзиту через території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
1.10. Повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг

Розділ. Інфраструктура і органи управління
2.1. Єдина транспортна система України
2.2. Автомобільний транспорт в транспортньо-дорожньому комплексі України
2.3. Міжнародні автомобільні транспортні коридори України
2.4. Класифікація автомобільних доріг загального користування
2.5. Єдина транспортна мережа зв'язку
2.6. Розміщення автотранспортного комплексу по регіонах України
2.7. Міністерство транспорту та зв'язку України
2.8. Державний департамент автомобільного транспорту
2.9. Автотранспортні управління Міністерства транспорту
2.10. Державна служба автомобільних доріг України
2.11. Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”
2.12. Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ
2.13. Служба безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій
2.14. Комісія з питань безпеки автотранспорту Укравтотрансу
2.15. Комісія з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України

Розділ 3. Управління перевезеннями
3.1. Організація перевезень вантажів автомобільним транспортом
3.2. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом України
3.3. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
3.4. Ліцензійні умови провадження і ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 3.5. Типовий технологічний процес надання послуг пасажирських автостанцій та автовокзалів
3.6. Порядок допущення автоперевізників України до виконання міжнародних перевезень вантажів з використанням книжки міжнародних дорожніх перевезень
3.7. Оформлення і видача дозволів на поїздку по територіях іноземних держав
3.8. Державна реєстрація та облік транспортних засобів
3.9. Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
3.10. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів
3.11. Квитки на проїзд пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом та їх облік
3.12. Змішані перевезення вантажів: Загальні положення

Розділ 4. Управління охороною праці. Розслідування та облік
нещасних випадків
4.1. Система управління охороною праці
4.2. Організація роботи з функціонування системи управління охороною праці
4.3. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
4.4. Державний нагляд, відомчий і громадський контроль за охороною праці
4.5. Організація державного нагляду за охороною праці в системі
Держнаглядохоронпраці
4.6. Служба з охорони праці
4.7. Обставини, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
4.8. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці
4.9. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Загальні положення
4.10. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві
4.11. Порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за
порушення нормативних актів про охорону праці
4.12. Опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
4.13. Необхідна документація з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі

Розділ 5. Управління безпекою руху автомобільного транспорту
5.1. Нагляд за забезпеченням безпеки руху на транспорті
5.2. Правила державної реєстрації та обліку транспортних засобів
5.3. Правила державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів
5.4. Порядок визначення переліку єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах
5.5. Облік дорожньо-транспортних пригод
5.6. Службове розслідування і розбор дорожньо-транспортних пригод
5.7. Планування і контроль заходів попередження дорожньо-транспортних пригод
5.8. Забезпечення безпеки дорожнього руху при роботі автотранспорту у
відриві від основної бази
5.9. Організація безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на території і виробничих приміщеннях підприємств
5.10. Службове розслідування випадків дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах і автошляхах

Розділ 6. Організація підготовки і контроль водіїв
6.1. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів
6.2. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, діяльність яких пов'язана з наданням послуг пасажирського автомобільного транспорту
6.3. Організація підготовки водіїв, що здійснюють перевезення небезпечних
вантажів
6.4. Медична підготовка водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів
6.5. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів
6.6. Робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів
6.7. Контроль за виконанням водіями вимог безпеки дорожнього руху
6.8. Прийом, стажування, інструктажі та допуск до роботи на лінії
6.9. Робота водіїв на лінії

Розділ 7. Управління фінансовими і матеріальними ресурсами
7.1. Фінансово-економічна рада Міністерства транспорту України
7.2. Формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті
7.3. Нормування експлуатаційного пробігу автомобільних шин
7.4. Нормування витрат палива і мастильних матеріалів
7.5. Проведення комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту України

Розділ 8. Транспортне страхування
8.1. Закон України Про страхування
8.2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
8.3. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
8.4. Діяльність аварійних комісарів
8.5. Кодекс України про адміністративні правопорушення
8.6. Методика застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення
8.7. Кримінальний кодекс України

Додатки
1. Основні терміни та визначення з перевезення вантажів
2. Перелік автомобільних доріг України загального користування державного значення
3. Правильне вживання слів в професійному спілкуванні
4. Положение об алкоголе и дорожной безопасности