Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. та ін. Екологія та автомобільний транспорт.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рецензенти: А.З. Філіппов, доктор технічних наук, професор; Г.М. Легенький, кандидат технічних наук.

Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. та ін.
Е45 Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник 2-ге вид., перероблене та доповнене. - К.: Арістей, 2008. -296 с. (pdf-2,32 Мб)
ІSВN 966-8458-86-9

У навчальному посібнику викладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом. Наведені в посібнику матеріали будуть корисними в процесі підготовки спеціалістів до майбутньої інженерної діяльності й допоможуть їм приймати такі конкретні екологічно зважені рішення, які виключали б забруднення навколишнього природного середовища у процесі функціонування автомобільного транспорту.

Для студентів спеціальностей транспортного профілю «Автомобілі та автомобільне господарство», «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», «Двигуни внутрішнього згоряння», «Колісні та гусеничні транспортні засоби», «Організація і регулювання руху», «Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління», «Транспортні системи міст», «Організація перевезень та управління на транспорті», «Організація міжнародних перевезень» та «Економіка підприємств». Посібник можуть використовувати в процесі навчання студенти інших спеціальностей, а також слухачі курсів підвищення кваліфікації, працівники промислових підприємств, державні службовці.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ
1.1. Наука про довкілля та її місце у процесі розвитку суспільства
1.2. Основи вчення про біосферу
1.1. Організм та середовище
1.2.2. Популяції
1.2.3. Угрупування та екосистеми
1.3. Кругообіг речовин
1.4. Екологічні аспекти науково-технічного прогресу
1.5. Види антропогенного впливу на довкілля
1.5.1. Природні ресурси
1.5.2. Джерела забруднення
1.5.3. Види забруднення
1.5.4. Санітарно-гігієнічне нормування

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
2.1. Екологічні механізми природоохоронної діяльності в Україні
2.2. Захист атмосфери
2.3. Водні ресурси та їх захист
2.4. Літосфера та її раціональне використання

Розділ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
3.1. Загальні положення

Розділ 4. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
4.1. Автомобільний транспорт – одне з основних штучних джерел забруднення довкілля
4.2. Основні шкідливі речовини, що надходять у довкілля під час роботи двигунів автомобілів
4.3. Шумове забруднення довкілля
4.4. Вібрація автомобіля і шляхи її зменшення
4.5. Електромагнітне випромінювання автомобілів
4.6. Забруднення продуктами зношування автомобілів
4.7. Виробничі відходи автотранспортних підприємств та шляхи їх утилізації

Розділ 5. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ТА ЇХ НОРМУВАННЯ
5.1. Вимірювальна та газоаналізуюча апаратура для визначення
екологічних показників автомобілів
5.2. Розрахунок масових викидів шкідливих речовин автомобілів та соціально-економічних збитків, що завдаються довкіллю
5.3. Нормування шкідливих викидів автомобілів та їх двигунів

Розділ 6. МЕТОДИ ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ
6.1. Зменшення шкідливих викидів автомобілів їх нейтралізацією та уловлюванням
6.2. Зменшення забруднення довкілля використанням перспективних альтернативних палив
6.3. Зменшення забруднення довкілля раціональною експлуатацією автомобілів
6.4. Зменшення шкідливих викидів автомобілів вдосконаленням конструкцій двигунів ДВЗ внутрішнього горяння
6.5. Застосування нових типів силових установок
ЛІТЕРАТУРА