Зеркалов Д.В. Екологічна безпека. Посібник

К списку книг Статьи автора сайта на Гайдпарке

Рецензент: Ю. Ф. Гутаревич – д-р техн. наук, проф.

Зеркалов Д. В.
3-57 Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник. – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с. (Серія: Міжнародна і національна безпека)
ISBN 966-8379-24-1
ISBN 978-966-373-276-3
ISBN 978-966-699-227-0
ISBN 978-966-373-237-4 (Серія)

Посібник присвячений актуальним проблемам управління екологічною безпекою. Наведені дані про стан довкілля в Україні та Європі, особливості моніторингу навколишнього середовища. Він відображає сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони довкілля в Україні і за її кордоном. Наведено ДСТУ системи управління якістю.

Для фахівців-екологів, державних службовців, керівників підприємств і слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів і студентів навчальних закладів.
ББК20.1

Заказать книгу можно по тел. (8-044) 581-21-38/39.

ЗМІСТ
Від автора
Перелік скорочень
Г л а в а 1. Основні положення і визначення
Г л а в а 2. Стан довкілля Україні
Г л а в а 3. Стан довкілля Європи
Г л а в а 4. Основні тенденції змін стану довкілля в Україні
Г л а в а 5. Глобальні та регіональні екологічні проблеми антропогенного впливу на стан довкілля
Г л а в а 6. Екологічна політика та проблеми захисту довкілля
Г л а в а 7. Екологічна безпека та державний контроль у галузі охорони довкілля
Г л а в а 8. Соціально-економічні аспекти захисту довкілля.
Г л а в а 9. Система управління навколишнім природним середовищем
Г л а в а 10. Екологічна експертиза і аудит
Г л а в а 11. Транскордонний моніторинг довкілля
Г л а в а 12. Моніторинг атмосферного повітря
Г л а в а 13. Моніторинг вод
Г л а в а 14. Моніторинг грунтів і відходів
Г л а в а 15. Моніторинг біорізноманіття
Г л а в а 16. Екологічні механізми природоохоронної діяльності природокористування в Україні
Г л а в а 17. Встановлення рівнів шкідливого впливу і лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Г л а в а 18. Розробка і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Г л а в а 19. Розгляд документів та умови видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Г л а в а 20. Державний облік в галузі охорони атмосферного повітря
Г л а в а 21. Складання звіту проведення інвентарізації викидів забруднюючих речовин на підприємстві
Г л а в а 22. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень
Г л а в а 23. Система інформаційного обслуговування охорони довкілля
Г л а в а 24. Види діяльності, що належать до природоохоронних заходів
Г л а в а 25. Державне управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі
Г л а в а 26. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України
Г л а в а 27. Міжлабораторні порівняльні випробування
Г л а в а 28. Стандартизація методів і засобів контролю стану довкілля
Г л а в а 29. Акредитація екологічних лабораторій

ДОДАТКИ 1-7
1. Декларація про навколишне середовище та розвиток (Ріо-де-Жанейро)
2. Хартія Міжнародної торгової палати про підприємницькі принципи сталого розвитку
3. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань забруднення довкілля
4. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості довкілля
5. Нормативні документи України з питань контролю забруднення довкілля
6. Методи кількісного хімічного аналізу
7. Нормативні документи з питань екології та акредитації лабораторій
8. Екологічне маркування
9. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та
словник
10. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги
11. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності
12. ДСТУ ISO 19011-2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління
13. ДСТУ ISO/TR 10013-2003. Настанови з розроблення документації системи управління якістю

Список літератури
1. Величко О.М., Гало М., Дудич І.І., Шпеник Ю.О. Основи екології та моніторинг довкілля. Навчальний посібник.—Ужгород: Вид-во УжНУ, 2001. — 285с.
2. Величко О.М., Дудич І.І., Дюрічку К., Молнар Ш.Б. Основи метрології, стандартизації та контролю якості. Навчальний посібник. – Ужгород-Ніредьгаза: Видав. центр УжДУ, 2000. – 233 с.
3. Величко О.М., Коцюба А.М., Новиков В.М. Основи метрології та метрологічна діяльність. Навчальний посібник. – К.: УкрУНЦ, 2000. – 228 с.
4. Величко О.М. Державна система моніторингу довкілля, її складові та основне призначення. // В “Системні методи управління та метрологічного забезпечення виробництва”. Матер. Міжнар. наук. конф. Спец. випуск “Наук. вісник Уж. нац. універ.”. Серія “Економіка”, 2001, № 7, с. 127-138.
5. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічне управління: Навч. посіб. – К.: Наук. світ, 2001. – 193 с.
6. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічний моніторинг: Навч. посіб. – К.: Наук. світ, 2001. – 205 с.
7. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Контроль забруднення довкілля. Навч. посіб. – К.: Основа, 2002. – 256 с.
8. Зеркалов Д.В. Види, джерела та наслідки забруднення навколишеього середовища. У книзі “Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності”. У 4-х кн. Кн.-4 —К.: —Науковий світ, 1999. – С. 55-72.
9. Зеркалов Д.В. Основні заходи із захисту життєдіяльності людини. У книзі “Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності”. У 4-х кн. Кн.-4 —К.: — Науковий світ, 1999. – С. 72-73.
10. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1999 році. – Київ: Вид-во Раєвського, Мінекоресурсів, 2000. — 184 с.
11. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. – Київ: Вид-во Раєвського, Мінекоресурсів, 2001. — 186 с.
12. Пашков Е.В., Фомин Г.С., Красный Д.В. Международные стандарты ИСО 14000. Основы екологического управления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997. – 464 с.
13. Розвиток екологічної політики та систем управління охороною довкілля України (узагальнений підсумковий звіт). – Київ: Мінекобезпеки, Міжнар. банк реконструкції та розвитку, 1999, с. B1-B32.
13. Руководство по контролю загрязнения атмосфери РД 52.04.186-89. – М.: Гос. ком. СССР по гидрометеорологии, Минздрав СССР, 1991. — 684 с.
14. Якість вимірювань складу та властивостей об’єктів довкілля та джерел їх забруднення / Під ред. В.Ф. Осики, М.С. Кравченко. – Київ, 1997. – 663 с.

ВІД АВТОРА

Світове співтовариство з кожним роком виявляє все більшу зацікавленість в охороні довкілля, забезпеченні сталого розвитку країн і регіонів, захисті інтересів майбутніх поколінь. Наближення екологічної кризи вперше відчули промислово розвинуті країни ще у 70-х роках XX століття і почали розробляти природоохоронні заходи як законодавчого, так і нормативного характеру, виробили і почали інтенсивно впроваджувати певну стратегію управління навколишнім середовищем. Для реалізації наміченої стратегії почали розроблятися спеціальні національні стандарти, які визначали єдину методологію її проведення. Міжнародні організації зі стандартизації головну увагу почали звертати не тільки на розроблення стандартів на методи контролю (визначення) компонентів навколишнього середовища (повітря, вода, грунти), а і на розроблення комплексу стандартів системи управлінням навколишнім середовищем.

Системи управління якістю довкілля є складовою частиною загальної системи адміністративного управління підприємств і організацій. Входження України до міжнародної спільноти, впровадження ринкових методів управління як економікою, так і окремими підприємствами і організаціями, вимагає знання і дотримання сучасних єдиних норм і правил в галузі екологічної діяльності, впровадження екологічно орієнтованих методів управління.

Інтернаціоналізація проблеми якісті довкілля актуалізує не тільки природничо-наукові та соціально-економічні, але й міжнародно-політичні аспекти управління природними системами. Внаслідок цього до числа багатьох природничо-наукових і суспільно-наукових дисциплін, що проводять дослідження різноманітних приватних аспектів комплексної проблеми «людина- суспільство- природа», цілком закономірно залучається й група екологічних.
В сучасних умовах розвитку науки і техніки надзвичайно важливу роль відіграють прогресивні методи та засоби системного підходу у вирішенні проблем охорони довкілля з метою забезпечення гармонізації природоохоронної діяльності зі світовими вимогами. Раніше природоохоронна діяльність підприємств і організацій зводилася до здійснення відповідних заходів з метою зменшення чи взагалі звільнення від штрафів за забруднення довкілля. Зараз у розвинутих країнах світу питання охорони довкілля - це реалізація спеціальних заходів з метою реального захисту довкілля, про що свідчить факт надання банками відповідних кредитів лише за умови доведення екологічної доцільності проекту.
Надзвичайно важливу роль у сучасних умовах розвитку науки і техніки має застосування прогресивних методів та засобів контролю стану довкілля з метою забезпечення гармонізації принципів і методів його охорони зі світовими вимогами, що спонукає до підвищення вимог до загальної освіти фахівців екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів при вивченні загальних питань охорони довкілля.

Створення та впровадження міжнародних екологічних стандартів – це результат великої необхідності вирішення проблеми світового рівня: викиди в атмосферу, забруднення річок і водойм тощо не обмежуються територією лише однієї країни. Міжнародні екологічні стандарти визначають методи створення та забезпечення функціонування систем екологічного управління на підприємствах і організаціях, вимоги до таких систем, встановили вимоги до екологічного аудиту тощо.

Міжнародні організації з метрології та стандартизації, відповідні національні органи велику увагу звертають не тільки на розроблення стандартів на методи контролю (визначення) основних параметрів довкілля (повітря, вода, грунти), а і на розроблення сучасних автоматизованих і автоматичних засобів контролю та вимірювання. Розробляються національні стандарти на методи контролю, в основу яких закладаються найсучасніші засоби вимірювальної техніки.
Пропонований Вашій увазі посібник містить всебічну систематизовану інформацію щодо захисту довкілля, глобальних та регіональних екологічних проблем, екологічної безпеки та державного контролю у галузі охорони довкілля, екологічної стандартизації і нормування, екологічної експертизи і аудиту тощо. У посібнику викладені основні положення і термінологія з питань державного контролю та моніторингу довкілля, сучасного стану довкілля в Україні та Європі, екологічного нормування параметрів стану довкілля, методів та засобів контролю параметрів об'єктів довкілля, акредитації екологічних лабораторій, застосування міжлабораторних порівняльних випробувань та питання транскордонного забруднення довкілля.

Наведена інформація щодо національних систем моніторингу довкілля, висвітлені питання здійснення моніторингу атмосферного повітря, води, грунтів, відходів, біорізноманіття. Коротко викладена інформація про державне управління якістю і контролем стану довкілля, екологічний моніторинг, стандартизацію та метрологічне забезпечення контролю забруднення навколишнього середовища.
Значна увага приділяється метрологічному забезпеченню контролю забруднення довкілля, системі стандартизації охорони довкілля, міжнародній стандартизації методів і засобів контролю стану довкілля, акредитації екологічних лабораторій, обробці результатів спостережень та їх використанню.
Матеріал посібника орієнтований також на депутатський корпус України. При підготовці посібника автор використав сучасні як національні, так і міжнародні нормативно-правові акти та нормативні документи, які визначають організаційно-правову та економічну основу національних екологічних систем.

Вихід у світ книги – важлива подія також для керівних і інженерно-технічних працівників усіх галузей економіки, організацій, установ, місцевих органів виконавчої влади, а також технічної інтелігенції, науковців, викладачів та студентів навчальних закладів освіти.

Бажаю Вам щастя, здоров'я, успіхів в роботі, нових ідей і здобутків.

З повагою, Автор