Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга перша: Правова основа Довідник.

К списку книг
Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга перша: Правова основа. 1,13 Мб pdf Довідник.– К.: Основа, 2005.– 472 с.

УДК 347.73(035)
ББК 67.404я2
З-57

Р е ц е н з е н т и: Проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, проф. П. Р. Левковець.

Рекомендовано до друку Президією Української академії наук
(протокол № 1 від 10.02.2004 р.)
Зеркалов Д. В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга перша: Правова основа. 1,13 Мб pdf Довідник.– К.: Основа, 2005.– 472 с.

ISBN 966-699-093-8 (кн. 1)

Матеріал книги ґрунтуєтся на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, Служби безпеки України, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, положеннях та інструкціях, а також рекомендаціях фахівців, що становлять нормативну і методичну базу для забезпечення виконання вимог безпеки діяльності комерційних фірм в Україні.
Для керівників усіх галузей народного господарства України. Книга може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів відповідного профілю.

УДК 347.73(035)
ББК 67.404я2
ISBN 966-699-092-X
ISBN 966-699-093-8 (кн. 1) ??Видавництво «Основа», 2005

ЗМІСТ

Розділ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ОХОРОНИ ТАЄМНИЦІ 5
1.1. Основа національної безпеки України 5
1.2. Державна таємниця 20
1.3. Інформація 47
1.4. Захист інформації в автоматизованих системах 59
1.5. Національна система конфіденційного зв’язку 63
1.6. Технічний захист інформації в Україні 66
1.7. Відомості, що становлять державну таємницю 71
1.8. Зобов’язання громадянина України, допущеного до державної таємниці 74
1.9. Міжвідомчі нормативні документи системи технічного захисту інформації 78
1.10. Безпека у галузі криптографічного захисту державної конфіденційної інформації 82
1.11. Контроль за функціонуванням системи технічного захисту інформації 86
1.12. Державна експертиза у сфері криптографічного захисту інформації 91
1.13. Державна експертиза в сфері технічного захисту інформації 95
1.14. Дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб 99
1.15. Криптографічний захист інформації в Україні 103
1.16. Взаємодія державних служб України щодо правопорушень у сфері негласного отримання інформації 105

Розділ 2. ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ СИЛОВИХ СТРУКТУР 108
2.1. Міліція 108
2.2. Оперативно-розшукова діяльність 119
2.3. Організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю 128
2.4. Боротьба з корупцією 131
2.5. Прокуратура 133
2.6. Служба безпеки України 136
2.7. Міністерство внутрішніх справ України 138
2.8. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 145
2.9. Державна служба боротьби з економічною злочинністю 151
2.10. Державна служба охорони при МВС України 154

Розділ 3. ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 162
3.1. Основні керівні документи з питань охорони державної таємниці 162

3.2. Отримання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею 163
3.3. Забезпечення режиму секретності на підприємствах: загальні відомості 174
3.4. Ведення секретного діловодства: основні відомості 178
3.5. Розроблення, виготовлення та експлуатація засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації 184
3.6. Єдиний реєстр виготовлення голографічних захисних елементів 190
3.7. Ліцензування господарської діяльності у сфері захисту інформації 198

Раздел 4. ОХРАНА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 207
Общие положения 207
4.1. Проблема охраны коммерческой тайны 207
4.2. Сохранение коммерческой тайны предприятия 217
4.3. Нормативно-правовая основа деятельности службы безопасности 233
4.4. Предупреждение негласного съема информации 240
4.5. Вопросы безопасности при приеме персонала на работу 249
4.6. Некоторые принципы организации отбора персонала 253
4.7. Основные этапы и процедура профотбора персонала 256
4.8. Заключительное собеседование 263
4.9. Проверка и отбор кандидатов на работу 267
4.10. Процесс увольнения кадров 270
4.11. Воздействие на сознание персонала 274

Раздел 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 287
5.1. Опасность и угроза. Особенности оперативной обстановки 287
5.2. Обеспечение безопасности руководителей 292
5.3. Обеспечение безопасности объекта и бизнеса 310
5.4. Разведывательная деятельность СБ 313
5.5. Действия СБ в критических обстоятельствах 315
5.6. Предупреждение покушения 318
5.7. Системы управления доступом в помещение 323
5.8. Приобретение, хранение и использование оружия 326
5.9. О праве на необходимую оборону в охранной деятельности 330
5.10. План концепции и нормативы безопасности предприятия 339

Розділ 6. БЕЗПЕКА ПРИ СПІЛКУВАННІ
З ПЕРЕВІРЯЮЧИМИ 345
Загальні положення 345
6.1. Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці 345
6.2. Общие правила общения с проверяющими 345
Права підприємців 355
63. Конституція України 355
6.4. Господарський кодекс України 357
6.5. Указ Президента України Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності 363
6.6. Закон України Про інформацію 367
6.7. Закон України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього слідства, прокуратури і суду 369
6.8. Кримінальний кодекс України 372
6.9. Кримінально-процесуальний Кодекс України 375
6.10. Кодекс України про адміністративні правопорушення 392
Права і обов’язки податківців 396
6.11. Закон України Про державну податкову службу в Україні 396
6.12. Закон України Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами 405
6.13. Удостоверение на проверку 407
6.14. Порядок вилучення у підприємств документів 408
6.15. Планові перевірки фінансово-господарської
діяльності підприємців контролюючими органами 412
6.16. Порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби 414
6.17. Порядок приймання, реєстрації, обліку та розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень
та іншої інформації про злочини 423
6.18. Периодичность проверок и проведения обследований производственных, складских, торговых и других помещений 425
6.19. Оперативные проверки и рассмотрение материалов по ним 428
6.20. Взаємодія державних органів контрольно-ревізійних служб при здійсненні контрольних заходів 431
Додатки 437
1. Загальні терміни в галузі інформаційної безпеки 437
2. Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних
системах від НСД 438
3. Перелік засобів загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено законодавством України 447
4. Форма протокола официального визита (проверки) 465
5. Порядок передачи сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию предприятия.
Порядок проведения проверки предприятия 467
6. Соглашение о сохранении коммерческой тайны и конфиденциальной информации с посетителем предприятия
(лицом, проводящим проверку) 468