Зеркалов Д.В., Дорошенко М.В., Лоза В.Г., Яновський П.О. / За редакцією Д.В. Зеркалова Довідник залізничника. Книга 3

К списку книг
Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга третя: Техногенна безпека. Д. В. Зеркалов, М. В. Дорошенко, В. Г. Лоза, П. О. Яновський / За редакцією Д. В. Зеркалова.– К.: Основа, 2004.– 560 с.

Розроблено на замовлення Укрзалізниці за договором від 22.06.2000 р.
ЦКВ № 119/2000 “Розробка науково-методичної та нормативної бази
з безпеки життєдіяльності на залізницях України”
Транспортною академією України і затверджено Президією академії
(протокол від 27.06.2003 р. № 14)

ISBN 966-699-047-4
ISBN 966-699-067-9

Систематизовані й узагальнені матеріали основних законодавчих актів, нормативно-правових та інших документів, які відображають сучасний стан забезпечення безпеки життєдіяльності на залізничному транспорті України. Наведено основні їх положення.
Матеріал книги ґрунтується на міжнародних документах, постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства транспорту, Мінекоресурсів, Держнаглядохоронпраці, Держпожбезпеки, положеннях та інструкціях Укрзалізниці з техногенної безпеки, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог законів України про захист людини в повсякденних умовах і надзвичайних ситуаціях.
Для працівників галузі, органів виконавчої влади всіх рівнів, а також керівників і фахівців народного господарства України. Може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів залізничного транспорту акредитації.

УДК 656.2.08(035)
ББК 39.2я2
ISBN 966-699-047-4
ISBN 966-699-067-9

ЗМІСТ

Прийняті скорочення та умовні позначки 3
Розділ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 4
1.1. Закон України Про надзвичайний стан 4
1.2. Закон України Про транспорт 6
1.3. Закон України Про залізничний транспорт 10
1.4. Закон України Про автомобільний транспорт 13
1.5. Закон України Про перевезення небезпечних вантажів 17
1.6. Закон України Про цивільну оборону України 20
1.7. Закон України Про пожежну безпеку 23
1.8. Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 25
1.9. Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 27
1.10. Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб 29
1.11. Закон України Про дорожній рух 31
1.12. Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополучча населення 35
1.13. Закон України Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань 39
1.14. Закон України Про пестициди і агрохімікати 42
1.15. Закон України Про охорону праці 43
1.16. Закон України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку 46
1.17. Закон України Про поводження з радіоактивними відходами 48
1.18. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища 50
1.19. Єдина державна система запобігання надзвичайних ситуацій в Україні 51
1.20. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 54
1.21. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 61

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ 62
2.1. Загальні положення 62
2.2. Управління безпекою життєдіяльності в Україні 64
2.3. Захист населення в надзвичайних ситуаціях за кордоном 64
2.4. Експертиза, екологічний контроль, спостереження і моніторинг довкілля людини 65
2.5. Функціональна підсистема єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 73
2.6. Перевірка й оцінка стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів господарювання 75
2.7. Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів 76
2.8. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності 78
2.8.1. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення 78
2.8.2. Комітет по нагляду за охороною праці України 79
2.8.3. Постійна урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 83
2.8.4. Функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 85
2.9. Міністерство транспорту та зв’язку України 88
2.10. Державна адміністрація залізничного транспорту 93
2.11. Державні територіально-галузеві об’єднання (залізниці)
і дирекції залізничних перевезень 101
2.12. Державний департамент автомобільного транспорту 110
2.13. Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ 112
2.14. Служба безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій 120
2.15. Комісія з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України 124
2.16. Нагляд за забезпеченням безпеки руху на автомобільному транспорті 126
2.17. Державне управління екологічною безпекою 127
2.18. Органи управління природокористуванням і охороною довкілля та їх компетенція 131
2.19. Державне управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі 134

Розділ 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 138
3.1. Взаємодія суспільства і природи 138
3.2. Правова основа екологічної безпеки громадян України 140
3.3. Система управління екологічною безпекою 144
3.4. Екологічна безпека та державний контроль у галузі охорони довкілля 161
3.5. Екологічні механізми природоохоронної діяльності природокористування в Україні 167
3.6. Екологічна експертиза і аудит 177
3.7. Передача документів на державну екологічну експертизу 186
3.8. Державна екологічна інспекція 188
3.9. Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 191
3.10. Система екологічного моніторингу 195
3.11. Моніторинг атмосферного повітря 204
3.12. Моніторинг вод 211
3.13. Моніторинг грунтів і відходів 222
3.14. Контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням 232
3.15. Відповідальність за порушення екологічного законодавства 238
Відповідальність за правопорушення у сфері охорони атмосферного повітря 238
Відповідальність за порушення водного законодавства 240
Відповідальність за порушення лісового законодавства 243
Відповідальність за порушення земельного законодавства 247
Відповідальність за порушення законодавства про надра 257

Розділ 4. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 260
4.1. Основа раціонального природокористування 260
4.2. Державна система моніторингу довкілля 264
4.3. Державний облік в галузі атмосферного повітря 269
4.4. Види діяльності та об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку 270
4.5. Встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору 271
4.6. Розробка і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 278
4.7. Розгляд документів та умови видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 281
4.8. Обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього
природного середовища 284
4.9. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин на підприємстві 290
4.10. Облік витрат на охорону навколишнього природного середовища 292
4.11. Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного середовища України 299
4.12. Розробка, встановлення, перегляд та доведення лімітів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 303
4.13. Проект нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 305
4.14. Розробка та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) у водні об’єкти із зворотними водами 309
4.15. Інвентаризація викидів важких металів в атмосферне повітря 319
4.16. Реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів 320
4.17. Небезпечні відходи, ввезення яких в Україну забороняється 323
4.18. Система інформаційного забезпечення охорони довкілля 324
Особливості інформаційної системи в галузі охорони довкілля 324
Державний облік в галузі охорони атмосферного повітря 331
Інформаційне обслуговування охорони атмосфери 332
Інформаційне обслуговування охорони і раціонального використання водних ресурсів 334
4.19. Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища 336

Розділ 5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РУХУ ПОЇЗДІВ В УКРЗАЛІЗНИЦІ 338
5.1. Галузь застосування 338
5.2. Нормативні посилання 338
5.3. Терміни та визначення 338
5.4. Скорочення 340
5.5. Загальні положення 340
5.6. Завдання та функції системи управління безпекою руху поїздів 341
5.7. Організіція та координація роботи 343
5.8. Інформаційно-аналітичне забезпечення 345
5.9. Оперативне реагування та розслідування транспортних подій 347
5.10. Планування та виконання робіт 353
5.11. Спеціальні функції 354
5.12. Пропаганда безпеки 355
5.13. Контроль 356
5.14. Структурно-функційна схема управління безпекою руху поїздів в Укрзалізниці 357
Додатки до тексту розділу 5 359

Розділ 6. БЕЗПЕКА РУХУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 384
6.1. Забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті 384
6.2. Основні напрямки системи профілактичної роботи з питань безпеки руху на залізницях України 391
6.3. Комісія незалежних експертів 3 безпеки руху поїздів 392
6.4. Апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці 392
6.5. Апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці 395
6.6. Головне управління безпеки руху та екології Державної адміністрації залізничного транспорту України 398
6.7. Класифікація транспортних подій на залізничному транспорті України 403
6.8. Службове розслідування транспортних подій на залізницях України 414
6.9. Облік і звітность транспортних подій на залізницях 425
6.10. Державний нагляд за безпекою руху поїздів на залізничному транспорті 427
6.11. Громадський контроль щодо забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті України 429
6.12. Відбудівний поїзд залізниць України 433
6.13. Розподіл обов’язків у сфері контролю за безпечною експлуатацією залізничного транспорту між Держнаглядохоронпраці та Укрзалізницею 438
6.14. Совместные действия железных дорог государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики по служебному расследованию нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе 439
6.15. Независимая экспертная группа и проведение технической экспертизы по нарушениям безопасности движения на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии 443

Розділ 7. БЕЗПЕКА РУХУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 445
Загальні положення 445
7.1. Державний нагляд за забезпеченням безпеки руху на транспорті 445
7.2. Державна реєстрація та облік транспортних засобів 446
7.3. Державний технічний огляд автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів 459
7.4. Єдині технічні приписи для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах 462
Нормативно-правові документи з безпеки дорожнього руху Укрзалізниці 463
7.5. Прийом, стажування, інструктажі та допуск до роботи на лінії 463
7.6. Робота водіїв на підприємствах Укрзалізниці 469
7.7. Організація безпечного руху транспортних засобів і пішоходів
на території і виробничих приміщеннях підприємств Укрзалізниці 472
7.8. Забезпечення безпеки дорожнього руху при роботі автотранспорту у відриві від основної бази 475
7.9. Планування і контроль заходів попередження дорожньо-транспортних пригод 478
7.10. Облік та аналіз дорожньо-транспортних пригод і порушень правил дорожнього руху в Укрзалізниці 483
7.11. Контроль за виконанням водіями вимог безпеки дорожнього руху на транспортних засобах 487
7.12. Службове розслідування і розбор дорожньо-транспортних пригод 489
7.13. Службове розслідування випадків дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах і автошляхах 493

Додатки
1. Основні терміни з техногенної безпеки та їх визначення 507
2. Декларація про навколишне середовище та розвиток (Ріо-де-Жанейро) 523
3. Хартія Міжнародної торгової палати про підприємницькі принципи сталого розвитку 526
4. Нормативні документи з питань екології та акредитації лабораторій 528
5. Екологічне маркування 529
6. Законодавчі та основні нормативно-правові акти з питань екології 532
7. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань забруднення довкілля 535
8. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості довкілля 536
9. Нормативні документи України з питань контролю забруднення довкілля 544
10. Скорочені адреси зв’язку на залізничному транспорті 547
11. Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 550

Використана література 555