Аксьонов І.М., Довганюк С.С., Зеркалов Д.В. /За редакцією Д.В. Зеркалова Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга друга.

К списку книг
Аксьонов І.М., Довганюк С.С., Зеркалов Д.В. /За редакцією Д.В. Зеркалова Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга друга. 2004.– 416 с.

Рецензенти: Кулаев Ю.Ф. – професор Київського університету економіки і технологій транспорту доктор економічних наук;
Василишин В.Ф. – ст. наук. співроб. Державного науково-дослідного центра залізничного транспорту України канд. техн. наук

ISBN 966-7233-

Систематизовані й узагальнені матеріали основних законодавчих актів, нормативно-правових та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезень пасажирів, багажу вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України у внутрішньодержавному і міжнародному сполученнях.
Матеріал книги грунтується на міжнародних документах, постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Закону України “Про залізничний транспорт”.
Для працівників галузі, керівників і фахівців народного господарства України, а також – широкого кола громадян, які користуються послугами залізничного транспорту. Може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів залізничного транспорту.

Довідник працівників і клієнтури залізниць

З м і с т

Принятые сокращения и условные обозначения 3
Передмова 5

Глава 1. ПРАВОВА ОСНОВА ПЕРЕВЕЗЕНЬ 7
1.1. Закон України Про транспорт 7
1.2. Закон України Про залізничний транспорт 8
1.3. Статут залізниць України 10
1.4. Правила технічної експлуатації залізниць України 12
1.5. Міністерство транспорту України 14
1.6. Державна адміністрація залізничного транспорту 17
1.7. Державні територіально-галузеві об’єднання (залізниці) і дирекції залізничних перевезень 28
1.8. Залізничний транспорт України: Загальні зведення 37
1.9. Повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг 39
1.10. Соглашение о международном пассажирском тарифе 42

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ 49
2.1. Структура управления пассажирскими перевозками 49
2.2. Классификация, нумерация и схемы формирования пассажирских поездов 50
2.3. Фирменные поезда 52
2.4. Основные регламентирующие документы и технико-экономические показатели пассажирских перевозок 53
2.5. Структурные подразделения, обеспечивающие пассажирские перевозки. Общие положения 55
2.6. Станції: загальні положення 57
2.7. Пассажирские станции 61
2.8. Пассажирские технические станции 71
2.9. Вокзалы и привокзальные площади 75
2.10. Обязанности проводника по обслуживанию вагонов 81
2.11. Этика поведения проводника на работе 82
2.12. Обеспечение санитарных условий в поезде 83
2.13. Контроль пассажирских поездов 84
2.14. Обязанности начальника (механика-бригадира) поезда и поездного электромеханика 87
2.15. Обеспечение комфортного проезда в поезде 90

Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОХОРОНА ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ПОЇЗДНОЇ БРИГАДИ 93
3.1. Закон України Про охорону праці 93
3.2. Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб 95
3.3. Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополучча населення 97
3.4. Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 99
3.5. Дисципліна працівників залізничного транспорту 100
3.6. Приём на работу и требования к проводнику 104
3.7. Гигиена труда проводников 106
3.8. Режим работы и отдыха 107
3.9. Общие сведения по охране труда 109
3.10. Требование безопасности при нахождении на путях и работе в пути следования 110
3.11. Требования безопасности на электрифицированных линиях 111
3.12. Меры предосторожности при отоплении вагонов 112
3.13. Некоторые сведения об инфекционных заболеваниях 113
3.14. Первая доврачебная помощь 114

Глава 4. ПОДГОТОВКА ПАССАЖИРСКИХ СОСТАВОВ В РЕЙС 118
4.1. Организация работ на технических станциях 118
4.2. Технология подготовки составов в рейс 119
4.3. Техническое обслуживание пассажирских вагонов в пунктах формирования и оборота 120
4.4. Экипировка пассажирских вагонов 122
4.5. Организация работ на пунктах перестановки вагонов 129
4.6. Водоснабжение пассажирских вагонов 130
4.7. Вентиляция и кондиционирование воздуха в вагонах 135

Глава 5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ 143
5.1. Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом 143
5.2. Перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України 150
Р о з д і л 1. Загальні положення 150
Р о з д і л 2. Перевезення пасажирів 151
Р о з д і л 3. Зберігання та перевезення ручної поклажі та тварин 169
Р о з д і л 4. Перевезення багажу 173
Р о з д і л 5. Перевезення вантажобагажу 181
Р о з д і л 6. Тарифи та збори 185
Р о з д і л 7. Особливі умови пасажирських перевезень 187
Р о з д і л 8. Контроль перевезень і обслуговування пасажирів 191
Р о з д і л 9. Повернення платежів 194
Р о з д і л 10. Відповідальність сторін 199
Р о з д і л 11. Обов‘язки та права пасажира та перевізника 201

Д о д а т к и 204
Додаток 1. Видача безплатних та пільгових проїзних документів за талонами 204
Додаток 2. Маркування багажу і вантажобагажу 206
Додаток 3. Довідка 207
Додаток 4. Акт про нещасний випадок із застрахованим пасажиром, що стався на залізниці 208
Додаток 5. Ведення книги скарг і пропозицій 209
5.3. Перевезення військових пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом 211
5.4. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні 218
5.5. Перелік платних послуг по обслуговуванню пасажирів 222
5.6. Перевезення пошти та експлуатація поштових вагонів на залізницях України 223
5.7. Користування автоматичними камерами схову самообслуговування 232
5.8. Оaов‘язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 233
5.9. Соглашение о взаимном признаниии прав на льготний проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войни, а также лиц, приравненных к ним 235
5.10. Правила повідинки громадян на залізничному транспорті 239
5.11. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку 241

Глава 6. ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ 244
6.1. Соглашение о международном пассажирском сообщении с учетом применения его отдельных норм в сообщении по железным дорогам государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (СМПС) 244
Раздел I. Общие положения 244
Раздел II. Перевозка пассажиров 245
Раздел III. Перевозка багажа 250
Раздел IV. Перевозка грузобагажа 255
Раздел V. Провозные платежи 259
Раздел VI. Ответственность железных дорог 262
Раздел VII. Претензии, иски, подсудность, исковая давность 265
Раздел VIII. Расчеты между железными дорогами 267
Раздел IX. Общие постановления 269
Приложение 1 (к статье 15). Список предметов, составляющих монополию почтового ведомства 269
Приложение 2 (к статье 38). Перечень адресов организаций, рассматривающих претензии по перевозкам пассажиров, багажа и грузобагажа в межгосударственном пассажирском сообщении 269
6.2. Служебная инструкция к Соглашению между железнодорожными администрациями государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном пассажирском сообщении (СИ СМПС) 270
Приложение 1 к § 3. Коды железных дорог государств и их условные
обозначения 283
Приложение 3 к § 4. Квитанция 284
Приложение 4 к § 4. Отчет 284
Приложение 6 к § 9. Правила пересылки найденных предметов 285
Приложение 8 к § 12. Извещение о припятствии к выдаче грузобагажа 285
Приложение 9 к § 15. Коммерческий акт 286
Приложение 10 к § 15. Пояснения к заполнению коммерческого акта
в прямом пассажирском сообщении 289
Приложение 11 к § 18. Список наиболее употребляемых отметок, проставляемых в проездных и перевозочных документах, применяемых согласно Соглашению и СИ к Соглашению 292
6.3.Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та товаробагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід – Захід 292
6.4. Порядок дій митниць та залізниць України при переміщенні через митний кордон України багажу та вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних поїздів 293

Розділ 7. ОКРЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 301
7.1. Планування, одержання, використання, контроль за надходженням доходів залізничних станцій від надання додаткових послуг 301
7.2. Розподіл доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту 304
7.3. Перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту 305
7.4. Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів
на залізничному транспорті 306
7.5. Формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті 323
7.6. Калькулювання собівартості пасажирських перевезень 339

Глава 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНАХ 349
8.1. Закон України Про пожежну безпеку 349
8.2. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті 351
8.2.1. Загальні положення 351
8.2.2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 351
8.3. Організація і проведення пожежно-профілактичної роботи на залізничному транспорті 354
8.4. Дії працівників залізничного транспорту при виявленні і гасінні пожеж у рухомому складі залізничного транспорту 366
8.5. Причины и характерные признаки возникновения пажаров в пассажирских вагонах 370
8.6. Обязанности проводников по обеспечению пожарной безопасности перед рейсом 371
8.7. Обеспечение пожарной безопасности в пути следования 373
8.8. Порядок отключения источников электрического тока 374
8.9. Действия поездной бригады в случае возникновения пожара 375
8.10. Средства пожаротушения 376

Додатки 378
1. Терміни та їх визначення 378
2. Основнi показники pоботи залізничного транспорту України за 1990–2000 роки 385
3. Показники залізниць європейських країн 387
4. Важливі події в розвитку залізничного транспорту України 388
5. Телефони Укрзалізниці 392
6. Пільги, які надаються при проїзді залізничним транспортом 401
7. Вагон пассажирский открытого типа с креслами для сидения модель 61-828 405
8. Кваліфікаційна характеристика провідника пасажирського вагона 406
9. Кваліфікаційна характеристика інструктора поїзних бригад 408
10. Скорочені адреси зв’язку 409

Література 411