Макій Ю.А., Ткаченко В.Г., Зеркалов Д.В. Механізація дорожнього будівництва

Макій Ю.А., Ткаченко В.Г., Зеркалов Д.В. Механізація дорожнього будівництва: Навч. посібник.-К.: Основа, 2004. - 200 с.
УДК 625.7/.8 (075.8)
ББК 39.311я73
М55

Р е ц е н з е н т и: В. Д. Мусийко – доцент Національного транспортного університету; О. М. Білякович – доцент Національного авіаційного університету

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист №1418.2-1277 від 17.07.03)

ISBN 966-699-080-6

У посібнику наведено основні принципи і методи комплексно механізованого способу виконання дорожньо-будівельних робіт. Дани рекомендації по раціональному вибору комплектів машин на основі сучасних засобів механізації будівельних процесів.
Для студентів транспортних і будівельних вузів.

З М І С Т

ВСТУП

1. МЕХАНІЗАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (в формате ворд 0,86 Мб)
1.1. Комплексна механізація
1.2. Критерії визначення ефективності машин і комплектів машин
1.2.1. Продуктивність машин
1.2.2. Питомі показники
1.2.3. Техніко-економічні показники
1.3. Стан і напряки розвитку комплексної механізації
1.4. Автоматизація і роботизація
1.4.1. Автоматизація
1.4.2. Роботизація

2. ОСНОВИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ПІДБІР КОМПЛЕКТІВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ
2.1. Основні положення. Індустріалізація будівництва
2.2. Поточний метод будівництва
2.3. Поточний метод в дорожньому будівництві
2.4. Принципи підбору комплектів машин
2.5. Область ефективного застосування машин та їх комплектів
2.6. Методика вибору комплектів машин

3. КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ
3.1. Особливості перевезень будівельних вантажів
3.2. Автомобільний транспорт
3.3. Контейнерні і пакетні перевезення на основі комплектації

4. КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТА-
ЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
4.1. Особливості комплексної механізації вантажно-розвантажувальних робіт
4.2. Одноківшові навантажувачі
4.3. Багатоківшеві навантажувачі
4.4. Розвантажувачі
4.5. Схеми комплексної механізації

5. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
5.1. Призначення і класифікація автомобільних доріг
5.2. Основні елементи автомобільних доріг
5.3. Дорожньо будівельні матеріали
5.4. Дорожні одяги

6. КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ
6.1. Особливості механізації земляних робіт
6.2. Підготовка дорожньої полоси
6.3. Комплексна механізація лінійних земляних робіт
6.3.1. Рекомендації по вибору засобів механізації
6.3.2. Виконання робіт бульдозерами
6.3.3. Механізація земляних робіт скреперами
6.3.4. Виконання робіт автогрейдерами
6.3.5. Виконання робіт грейдер-елеваторами
6.3.6. Механізація ущільнення грунтів
6.4. Комплексна механізація зосереджених земляних робіт
6.4.1. Загальні відомості, рекомендації по вибору машин
6.4.2. Механізація земляних робіт одноківшевими екскаваторами

7. КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ
7.1. Формування лінійних комплектів машин для будівництва шарів дорожніх одягів
7.2. Пісчані шари основ
7.3. Основи і покриття з грунтів укріплених в’яжучими
7.4. Щебневі гравійні і шлакові основи і покриття
7.5. Асфальтобетонні покриття
7.6. Цементобетонні покриття
7.6.1. Загальні відомості
7.6.2. Будівництво цементобетонного покриття рейковими комплектами машин
7.6.3. Будівництво цементобетонного покриття безрейковими комплектами машин

ЛІТЕРАТУРА
1. Эксплуатация дорожных машин. Шейнин А.М. и др. М.: «Высшая школа», 1975.
2. Канюка Н.С., Резуник А.В., Новацкий А.А. Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве. К.: Будівельник, 1981.
3. Технология и механизация строительного производства. Под ред. Атаева С.С. и Канторева С.Е. М.: Высшая школа, 1983.
4. Евдокимов В.А. Механизация и автоматизация строительного произ-водства. Л.: Стройиздат, 1985.
5. Технология, механизация и автоматизация строительного производства. Атаев А.С. и др. 1990. М.: Высшая школа.
6. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. Киев «Вища школа», 1988.
7. Полосин-Никитин С.М. Механизация дорожных работ. М.: «Транспорт» 1966.
8. Комплексна механізація будівництва автомобільних шляхів: навч. Посі-бник /С.М. Дерев’янко, С.М. Лисіков, В.В. Булича. Харків: ІСДО, 1996 – 223 с. Рос.мова.
9. Дорожные машины. Часть 1. Машины для земляных работ. Алексеева Т.В. и др. М.: Машиностроение, 1972.
10. Плешков Д.И. и др. Бульдозеры, сапелеры, автогрейдеры. М.: «Высшая школа», 1975.
11. Строительство автомобильных дорог /Под ред. Бочина В.А. М.: Транс-порт, 1980, 512 с.
12. Технологические схемы комплексной механизации основных видов дорожно-строительных работ. М.: Транспорт, 1974, 208 с.