Зеркалов Д.В., Сажко В.А. Безпека життєдіяльності: Словник- довідник.

Зеркалов Д.В., Сажко В.А. Безпека життєдіяльності: Словник- довідник. 1 Мб .doc

ББК 60.55я92
З-57
УДК 622.276 (0.35.5)

Передрукування заборонено

Рецензенти: д-р техн. наук О. М. Русак; д-р техн. наук, проф. Г. М. Крикунов, д-р техн. наук проф. П. Р. Левковец

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного транспортного Університету, Президією Транспортної академії України та Вченою радою Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності

3-57 Д. В. Зеркалов, В. А. Сажко. Безпека життєдіяльності: Словник-довідник. – К.: Основа, 2002. – 128 с.
ISBN 966-7233-81-2

Словник-довідник розкриває зміст основних найпоширенійших понять і термінів, які даються в законах, міжнародних і державних стандартах, нормативно-правових документах та науковій літературі.
Для студентів вузів, викладачів, науковців, а також керівників і фахівців народного господарства.

ВСТУП

Безпека життєдіяльності (БЖД) – це галузь науково-практичнсн діяльності, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.
Забезпечення безпеки діяльності – завдання першорядного пріо¬ритету для особи, суспільства, держави. Абсолютної безпеки не буває. Завжди існує деякий залишковий ризик. Під безпекою ро¬зуміють такий рівень небезпеки, з яким на даному етапі науково-технічного розвитку можна змиритися. Безпека – це прийнятний ризик. Для досягнення цієї мети найперший та найголовніший спосіб полягає в освіті народу.
Реалізуючись у просторі та часі, небезпеки спричиняють шкоду здоров'ю людини, яка виявляється у нервових струсах, травмах, хворобах, інвалідних та летальних наслідках тощо. Отже, небезпеки – це те, що загрожує не тільки людині, а й суспільству та державі в цілому. Тому профілактика та захист від них – актуальна гуманна та соціально-економічна проблема, у вирішенні якої держава не може не бути зацікавлена.
Небезпеки за своєю природою потенційні (тобто приховані, перманентні (тобто постійні, безперервні) й тотальні (тобто всеза-гальні, всеосяжні). Отже, нема на Землі людини, якій не загрожують небезпеки. Але багато людей про це не підозрюють. Іх свідомість працює у режимі, далекому від реального життя.
Для вироблення ідеології безпеки, формування безпечного мислення та поведінки і була запропонована нова навчальна дисципліна – «Безпека життєдіяльності», завдання якої забезпечити загальну грамотність в галузі безпеки.
БЖД є науково-методичним фундаментом для всіх без виключення спеціальних дисциплін безпеки. Вона вирішує три групі навчальних завдань: а) ідентифікація (розпізнавання) небезпек види небезпек, просторові та часові координати, розмір, можлива шкода, імовірність тощо; б) профілактика ідентифікованих небезпек на основі зіставлення видатків та вигод; в) дія в умовах надзвичайних ситуацій. Відповідно до згаданої концепці залишкового ризику частина ідентифікованих завдань може з певною імовірністю реалізуватися.
За походженням усі небезпеки, що вивчаються у БЖД, діляться на 6 груп: природні, техногенні, антропогенні, біологічні, еколоіїчн, соціальні.
Нормативна навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» – це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільної оборони та інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них.
Тому у словнику-довіднику розкрито зміст основних найпоширеніших понять і термінів з економічної, екологічної, енергетичної, продовольчої, суспільної, соціальної, інформаційної, техногенної безпек. Наведено їх визначення, які даються в законах, міжнародних, міждержавних і державних стандартах, нормативно-правових документах та науковій літературі
При підготовці довідника використана Програма підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисципліни «Безпека життєдіяльності», затверджена Міністерством освіти України.

• • • •